kunst / art

NL
Arnold Wittenberg zoekt actief de particuliere leefwereld van gemeenschappen op, om daar met zijn artistiek arsenaal nieuwe betekenissen aan te geven. Hij gaat in interactie met lokale burgers, waarbij hij zich constant afvraagt: hoe daag je burgers en gemeenschappen uit om te participeren en hoe kan je als kunstenaar een meerwaarde voor een gemeenschap betekenen?Zonder hierbij als kunstenaar zijn artistieke onafhankelijkheid te verliezen, blijft hij de regie voeren en artistieke keuzes maken. Hij pikt in op bestaande dynamieken en brengt die subtiel op een hoger artistiek plan. Zijn motivatie om van meer vitale betekenis te zijn voor de samenleving gaat uit van de innerlijke werkbevrediging die voortkomt uit Wittenbergs maatschappelijk engagement. Net die hybriditeit die hij heeft als kunstenaar, genereert interessante connecties op kruispunten waar verschillende werelden samenkomen.Bekijk Arnolds projecten op: https://wittenberga.wordpress.com 

EN
Arnold Wittenberg actively seeks the particular environment of communities, in order to give meaning based on his personal artistic arsenal. He is interacting with local citizens continuously asking himself: ‘how do I challenge citizens and communities to participate and how can I as an artist bring added value to the community, without loosing my own artistic independency?’

Wittenberg remains in charge and makes his own artistic choices. He expands on existing dynamics and subtly brings them to a higher level. His motivation for having a more vital significance in society is based on his own work satisfaction that emerges from his civic engagement. The hybridity of the artist generates interesting connections on cross roads where different worlds meets each other.

Watch Arnolds projects on: https://wittenberga.wordpress.com